2015-09-16-jaarmarkt_01.jpg

Algemene Ledenvergadering Loppersumer Jaarmarkt

De Algemene Ledenvergadering van De Loppersumer Jaarmarkt wordt gehouden op dinsdag 21 februari om 20.00 uur in Jeugdsoos Flits. De vereniging bestaat dit jaar 125 jaar, en tijdens de vergadering zullen ideeën worden besproken om dit lustrum te vieren.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Binnengekomen stukken/mededelingen
 4. Notulen: liggen ter inzage voor de vergadering
 5. Jaarverslag 2022
 6. Verslag Kascommissie
 7. Verkiezing Kascommissie
 8. Financieel verslag
 9. Bestuursverkiezing: Het bestuur stelt voor de heer Robert Stuts voor om zitting te nemen in het bestuur
 10. De Vereniging De Loppersumer Jaarmarkt bestaat 18 februari 125 jaar: Graag ideeën/voorstellen om in dit lustrum tot extra activiteiten te komen rond de jaarmarkt en kermis.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

M.b.t. agendapunt 9: Bestuursverkiezing: leden die zich willen aanmelden als kandidaat voor Het bestuur kunnen dit doen bij onze secretaris mw. C. Bronts tot een uur voor de vergadering.