2015-09-16-jaarmarkt_01.jpg

ALV Loppersumer Jaarmarkt

De Algemene Ledenvergadering van De Loppersumer Jaarmarkt wordt gehouden op dinsdag 5 maart om 20.00 uur in Jeugdsoos Flits. Laat uw stem horen, deel ideeën en beslis mee over onze jaarmarkt.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Binnengekomen stukken/mededelingen
 4. Notulen: liggen ter inzage voor de vergadering
 5. Jaarverslag 2023
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Financieel verslag 2023
 9. Bestuursverkiezing. Nieuw bestuurslid: Margriet Flikkema, herkiesbaar: René Smit, aftredend: Wim Hartlief
 10. Kermisexploitant fam. Zwaagstra. U kunt vragen en ideeën over de kermis delen met de kermisexploitant
 11. Rondvraag
 12. Sluiting met een borrel