DAL-colleges vragen gemeenteraden intentie uit te spreken tot herindeling

Op dinsdag 26 september hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL) hun raden geïnformeerd over de uitkomsten van de verkenning naar de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten. De colleges hebben deze onderzoeksresultaten voorzien van een nadere duiding en hebben daarbij aangegeven wat de mogelijke meerwaarde is van een eventuele herindeling en met welke aandachtspunten rekening gehouden moet worden. Deze duiding is verwoord in het ‘Verbindend document’.

In juni van dit jaar hebben de gemeenteraden de colleges van de DAL-gemeenten opdracht gegeven een verkenning te doen naar de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten. Met deze verkenning willen de raden in het najaar een afgewogen besluit nemen. De uitgevoerde verkenning kende twee sporen. In spoor 1 zijn drie onderzoeken uitgevoerd: naar de strategische agenda voor de komende decennia, naar overheidsnabijheid en burgerparticipatie, en een herijking van de financiële posities van de drie gemeenten. Spoor 2 betrof onderzoek naar de samenwerking in DAL-verband met de diverse regionale samenwerkingsverbanden. Op basis van een inhoudelijke oriëntatie en een analyse van mogelijke inhoudelijke agendapunten voor het DAL cluster, is het voornemen om zoveel mogelijk taken door de eigen organisatie te laten verrichten.

Inwoners informeren

Elk college organiseert in de eigen gemeente een avond waarop inwoners worden geïnformeerd over de uitkomst van de onderzoeken. De gemeenten organiseren daarvoor een speciale avond voor inwoners, organisaties, bedrijven en instellingen, voor iedere gemeente afzonderlijk. Die bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 5 oktober gemeente Delfzijl, locatie: raadszaal gemeentehuis
  • 4 oktober gemeente Appingedam, locatie: Kabzeël
  • 4 oktober gemeente Loppersum: locatie: raadszaal gemeentehuis

Inwoners krijgen via de gemeentelijke informatiepagina, sociale media en website meer informatie.

Vervolg

De gemeenteraden vergaderen op donderdag 16 november 2017 per gemeente afzonderlijk over de bestuurlijke toekomst van de DAL-gemeenten in een besluitvormende vergadering. Dan doen zij over de toekomst een richtinggevende uitspraak en geven de raden antwoord op de vraag van de colleges om de intentie uit te spreken tot een herindeling van de DAL gemeente en de colleges van B&W op te dragen de voorbereiding hiervan ter hand te nemen.